Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

http://www.olivarna.cz

Uskutečněním objednávky a jejím potvrzením a zasláním uzavíráte kupní smlouvu, která se řídí zákony ČR z Vaší i naší strany. Uskutečněním objednávky potvrzujete souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách www.olivarna.cz. Pokud budete mít k níže uvedenému textu nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle: +420 608 778 723, příp. emailem: info@olivarna.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel: www.olivarna.cz

Název subjektu: Petr Krejčí, Kupkova 2599/20, 690 02, Břeclav
Adresa Praha – V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10
IČ: 42595533, zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném u OŽÚ Břeclav čj. MŽÚ 639/02/F, 640/02/F
Banka KB – 35-0710420237 / 0100
Telefon: +420 608 778 723
Email: – info@olivarna.cz

Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré obchodní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami.

II. Vymezení pojmů

Prodávající (www.olivarna.cz) při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující: kupujícím může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která zboží kupuje za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; kupujícím může být také podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

Příjemce zboží – je jím buď přímo kupující nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které prodávající svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Zbožím jsou samostatné položky, nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.olivarna.cz. Obsah koupeného zboží  vždy určují suroviny uvedené v jednotlivých kategoriích a detailu každého produktu. Vzhled a podoba surovin i jejich balení se může měnit a fotografie jsou pouze orientační. Údaje o kvalitě, typu balení, obsahu nebo gramáži surovin a datum jejich spotřeby uvedené ve specifikaci a na obalu jsou ovšem závazné.

III. Objednávka zboží

Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.olivarna.cz – na základě
e-mailové / telefonické / on-line nebo ústní objednávky. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení kupujícího, nebo obchodní jméno a IČ
 • kontaktní adresu, telefonický kontakt
 • druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
 • množství požadovaných kusů produktu
 • místo dodání / odběru
 • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží

Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího);  za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.

IV. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží

Aktuální ceny u zboží jsou závazné, provozovatel obchodu – www.olivarna.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jinak vydaného oznámení.

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH, provozovatel je plátce DPH. Platba musí být provedena v českých korunách.

 1. Cena za dopravu

K ceně zboží budou připočteny náklady za doručení zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky.

 1. Balné

K ceně zboží může být dále připočteno balné. Jeho cena je zahrnuta v částce poštovné.

 1. Platba

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
•    v hotovosti při převzetí na určeném místě;
•    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
•    bezhotovostně převodem na účet č. 35-0710420237 /  0100, vedený u spol. Komerční banka a.s.
(dále jen „účet prodávajícího“);
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží i obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo pochybnostech o poškození jejího obsahu, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v zásilce apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

5.1. Osobní odběr: Objednané zboží  Vám můžeme připravit  ve Vámi stanovený čas k osobnímu odběru na naší smluvní prodejně (Pondělí-Pátek 13.00-18.30 hod), nebo po osobní dohodě jinak.

 1. b) Expres doručení po Praze a okolí: K distribuci Vám nabízíme též vlastní dopravu. Expedujeme nejpozději do 4. pracovního dne od obdržení objednávky, v případě, že je zboží ihned skladem (Praha). Poslední doba pro expedici je pracovní den čtvrtek 13.00 hodin. V případě, že požadované zboží není skladem ihned, sjednáváme s Vámi po vzájemné konzultaci individuální termín dodání.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí ve lhůtě 14 dnů doručit na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách prodávajícího a také uvedenou na internetových stránkách prodávajícího

www.olivarna.cz  písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a zboží, které mu bylo zasláno na základě kupní smlouvy, od které odstupuje.

 1. V případě přijetí vráceného zboží zpět vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet, který kupující sdělil. Do této částky se nepočítají náklady za dopravu zboží k zákazníkovi.
 2.  Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:
 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání
 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy, má kupující nárok  na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).
  5.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující dopravu zpět k prodávajícímu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu, balné atd.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 2. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v evidenci prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

 1. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 2. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2018.

Moje karta Close (×)

Váš košík je prázdný
Prohlédnout obchod